Zastrzeenie-prawne

Regulamin korzystania ze strony internetowej

Qimarox B.V. ("QIMAROX") prowadzi tę stronę internetową w celu przekazywania informacji online o firmie Qimarox, jej produktach i usługach ("Produkt(y)"). Przed wejściem lub rozpoczęciem użytkowania tej strony internetowej ("Strona") należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument.

WCHODZĄC LUB KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZY REGULAMIN ("REGULAMIN'). Jeśli użytkownik nie akceptuje regulaminu, nie powinien wchodzić ani korzystać ze strony i powinien natychmiast zakończyć jej użytkowanie.

Qimarox może zmienić regulamin w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania zmienionego regulaminu. Użytkownik zgadza się na regularne przeglądanie regulaminu, aby wiedzieć o tych zmianach. Dalsze wchodzenie lub korzystanie ze strony wymaga zaakceptowania zmienionego regulaminu.

1. Prawa autorskie, licencje i przekazywanie pomysłów.

Całą zawartość strony chronią krajowe i międzynarodowe prawa autorskie oraz prawo znaków towarowych, w tym, ale nie tylko, prawo amerykańskie i holenderskie. Właścicielem własności intelektualnej, praw autorskich oraz znaków towarowych jest Qimarox, spółki zależne lub inni licencjobiorcy zewnętrzni. JEŚLI REGULAMIN NIE UPOWAŻNIA UŻYTKOWNIKA, NIE MOŻE ON MODYFIKOWAĆ, INGEROWAĆ, ZMIENIAĆ, KOPIOWAĆ, POWIELAĆ, PUBLIKOWAĆ, PRZESYŁAĆ, UMIESZCZAĆ W INTERNECIE, PRZEKAZYWAĆ ANI DYSTRYBUOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE, W TYM TEKSTÓW, GRAFIK, KODU I/LUB OPROGRAMOWANIA.

Użytkownik może drukować i pobierać fragmenty materiałów z różnych obszarów strony wyłącznie na swój użytek niekomercyjny i niepubliczny po warunkiem, że zgodzi się nie zmieniać ani nie usuwać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych informacji dotyczących własności, znajdujących się na takich materiałach. Użytkownikowi nie są przekazywane żadne prawa, tytuły i udziały w treści strony w wyniku pobierania takiej treści lub w jakikolwiek inny sposób. QIMAROX zastrzega sobie wszystkie tytuły i wszystkie prawa własności intelektualnej do całej treści strony.

Użytkownik udziela firmie QIMAROX bezterminową licencję zwykłą, nieodpłatną, globalną, z możliwością udzielania sublicencji oraz z prawem do udzielania sublicencji, powielania, dystrybuowania, przekazywania, tworzenia dział pochodnych, przedstawiania i prezentowania publicznego wszystkich materiałów i innych informacji (w tym, bez ograniczeń, pomysłów w nich zawartych dotyczących nowych lub ulepszonych produktów i usług), które zostały przesłane w publicznych obszarach strony (takich jak biuletyny elektroniczne, fora i grupy) lub mailem do firmy QIMAROX różnymi środkami i w różnej postaci znanej obecnie lub wynalezionej później.

Użytkownik upoważnia również firmę QIMAROX do używania własnego nazwiska w związku z przekazanymi materiałami i innymi informacjami, a także w związku z reklamami oraz materiałami marketingowymi i promocyjnymi. Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie występował z prawem regresu przeciwko QIMAROX w razie rzekomego lub rzeczywistego naruszenia lub nadużycia praw własności podczas komunikacji z QIMAROX.

2. Znaki towarowe

QIMAROX i/lub inne nazwy należące do firmy QIMAROX, jej spółek zależnych lub innych licencjobiorców zewnętrznych bądź ich strony internetowe, seminaria, konferencje, wydarzenia, targi, publikacje, produkty, treść lub usługi wskazane w nich lub na stronie, są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub usługowymi firmy QIMAROX, jej spółek zależnych lub innych licencjobiorców zewnętrznych, w tym "wygląd" i "kształt" strony, kolorystyka, projekt graficzny oraz wszystkie inne elementy graficzne. Użytkownik nie może wykorzystywać znaków lub logotypów pojawiających się na stronie bez zezwolenia udzielonego przez właściciela znaku towarowego, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych stosowanymi przepisami prawa.

3. Korzystanie ze strony

Użytkownik rozumie, że poza informacjami i produktami jednoznacznie przedstawionymi jako dostarczone przez QIMAROX, firma QIMAROX nie zarządza, nie kontroluje ani nie promuje żadnych informacji, produktów lub usług w Internecie w żaden sposób. Oprócz informacji i produktów wskazanych jako należące do firmy QIMAROX, wszystkie informacje, produkty i usługi oferowane na stronie lub w Internecie są zasadniczo oferowane przez podmioty zewnętrzne, które nie są zależne od firmy QIMAROX. Użytkownik rozumie również, że firma QIMAROX nie może zapewnić ani zagwarantować, że pliki dostępne do pobrania na stronie nie będą zawierały infekcji ani wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego kodu mającego właściwości zanieczyszczające lub niszczące.

Użytkownik odpowiada za wdrożenie odpowiednich procedur i punktów kontroli w celu spełnienia indywidualnych wymogów dotyczących dokładności wprowadzanych i wychodzących danych oraz za utrzymywanie środków poza stroną służących do przywrócenia utraconych danych.

QIMAROX zapewnia funkcję wyszukiwania na stronie. QIMAROX jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności za treść lub dostępność informacji w naszych indeksach lub katalogach wyszukiwania. QIMAROX zrzeka się również odpowiedzialności za kompletność lub dokładność katalogów lub wyników wyszukiwania.

W związku z korzystaniem ze strony użytkownik zgadza się, że nie będzie:

a) przekazywał wiadomości, informacji, danych, tekstów, oprogramowania, obrazów lub innej treści ("Materiał"), która jest niezgodna z prawem, szkodliwa, zagrażająca, obraźliwa, nękająca, niedozwolona, zniesławiająca, wulgarna, obsceniczna, oczerniająca lub w jakikolwiek inny sposób budzi wątpliwości, że może naruszać prawa innych osób do prywatności lub ochrony wizerunku,

b) podszywał się pod inne osoby lub instytucje, w tym, ale nie tylko, przedstawicieli firmy QIMAROX, administratora forum, informatora lub gospodarza ani nie będzie przekazywał fałszywych informacji bądź w inny sposób wprowadzał w błąd w zakresie powiązań z osobami i instytucjami,

c) umieszczał w Internecie ani przekazywał materiałów, co do których nie ma praw powielania, publikowania lub przekazywania na mocy prawa bądź w wyniku umowy lub stosunku powierniczego (np. umowy o zachowaniu poufności),

d) umieszczał w Internecie ani przekazywał materiałów zawierających wirusy lub uszkodzone dane,

e) usuwał informacji o autorze, informacji prawnych lub elementów własnościowych bądź etykiet, przesyłanych przez narzędzia komunikacji,

f) korzystał z narzędzi komunikacji na stronie w sposób wpływający na dostępność zasobów dla innych użytkowników (np. wykrzyknienia, używanie wielkich liter lub ciągłe umieszczanie postów bądź takiego samego tekstu),

g) umieszczał w Internecie lub przesyłał niechcianych reklam, materiałów promocyjnych, "niechcianych wiadomości mailowych", "spamu", "łańcuszków", "struktur piramidalnych" lub innych treści nakłaniających bądź informacji nie na temat, takich jak opinie, notatki, materiały komercyjne lub inne,

h) naruszał stosowanego prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego,

i) przesyłał lub przekazywał materiałów naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności innych podmiotów,

j) usuwał ani poprawiał materiałów umieszczonych przez inną osobę lub instytucję,

k) manipulował lub wyświetlał strony przy użyciu ramek bądź innej podobnej technologii nawigacji ani

l) rejestrował, zapisywał na subskrypcję, próbował rejestrować, próbował zapisywać na subskrypcję, wypisywał z subskrypcji lub próbował wypisywać z subskrypcji innych użytkowników w związku z produktami QIMAROX, jeśli nie posiada uprawnienia użytkownika do wykonania tych zadań.

UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA KORZYSTANIE ZE STRONY I INTERNETU.

QIMAROX UDOSTĘPNIA STRONĘ I POWIĄZANE INFORMACJE W KSZTAŁCIE "JAKIM SĄ" I "JAK SĄ DOSTĘPNE" ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŻONYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH GWARANCJI, PRZEDSTAWICIELSTWA ANI POPARCIA W ŻADNYM PRZYPADKU (W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI TYTUŁÓW LUB NIENARUSZALNOŚCI BĄDŹ DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) W ODNIESIENIU DO STRONY, WSZYSTKICH INFORMACJI O PRODUKTACH LUB PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG ŚWIADCZONYCH LUB ŚWIADCZONYCH W PRZYSZŁOŚCI PRZEZ STRONĘ LUB OGÓLNIE W INTERNECIE. PONADTO NEDPACK NIE ODPOWIADA ZA KOSZTY LUB STRATY WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z TAKICH TRANSAKCJI. NEDPACK NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJONALNOŚCI STRONY BĘDĄ DOSTĘPNE CIĄGLE, NA CZAS, BEZPIECZNE LUB NIE BĘDĄ ZAWIERAŁY BŁĘDÓW BĄDŹ ŻE TAKIE USTERKI NA STRONIE ZOSTANĄ POPRAWIONE. QIMAROX NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI BĄDŹ POPRAWIENIA BŁĘDÓW W TREŚCI STRONY.

UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCENĘ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I PRZYDATNOŚCI WSZYSTKICH OPINII, PORAD, USŁUG, PRODUKTÓW, TOWARÓW I INNYCH INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH NA STRONIE LUB OGÓLNIE W INTERNECIE.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE PONADTO, ŻE W INTERNECIE ZNAJDUJĄ SIĘ NIEEDYTOWANE MATERIAŁY, Z KTÓRYCH NIEKTÓRE MAJĄ TREŚĆ EROTYCZNĄ LUB MOGĄ BYĆ OBRAŹLIWE. DOSTĘP DO TAKICH MATERIAŁÓW ODBYWA SIĘ NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA. NEDPACK NIE MA NAD TYM KONTROLI I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADEN Z TAKICH MATERIAŁÓW.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

QIMAROX W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (I) SZKODY JEDNORAZOWE, NASTĘPCZE LUB POŚREDNIE (W TYM, ALE NIE TYLKO, SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, UTRATY PROGRAMÓW LUB INFORMACJI ITP.) SPOWODOWANE KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY, INFORMACJI LUB TRANSAKCJI OFEROWANYCH NA STRONIE BĄDŹ POBRANYCH ZE STRONY ANI OPÓŹNIENIEM W PUBLIKACJI INFORMACJI NA STRONIE. NAWET JEŚLI FIRMA NEDPACK ORAZ JEJ AUTORYZOWANI PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKICH STRAT, FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (II) ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI, POMYŁKAMI LUB INNYMI NIEDOKŁADNOŚCIAMI W USŁUGACH I/LUB MATERIAŁACH BĄDŹ INFORMACJACH POBIERANYCH ZE STRONY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE STRONY, JEJ TREŚCI LUB REGULAMINU, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM DZIAŁANIEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE LUB JEDNORAZOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ W DANYM PRZYPADKU. W TAKICH STANACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NEDPACK JEST OGRANICZONA DO MAKSYMALNEJ KWOTY DOZWOLONEJ PRZEPISAMI PRAWA, ALE NIGDY NIE PRZEKRACZA 100,00 DOLARÓW.

4. Sprzęt

Użytkownik jest odpowiedzialny za nabycie i utrzymanie wszystkich urządzeń telefonicznych, komputerów oraz innego sprzętu niezbędnego do wejścia i korzystania ze strony, a także za związane z tym opłat.

5. Ochrona cywilno-prawna i zastrzeżenie praw

Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie występować z powództwem wobec firmy QIMAROX, jej osób zarządzających, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, licencjobiorców, dostawców oraz zewnętrznych dostawców informacji na stronę w związku z roszczeniami, stratami, wydatkami, szkodami i kosztami (w tym, ale nie tylko związanymi ze szkodami bezpośrednimi, jednorazowymi, następczymi, retorsyjnymi i pośrednimi), w tym wynagrodzeniami adwokatów, w wyniku naruszenia niniejszego regulaminu (w tym z powodu niedbalstwa lub zawinionego uchybienia) przez użytkownika, korzystania, niewłaściwego korzystania, wchodzenia lub braku możliwości wejścia na stronę, jej treść lub z powodu naruszenia regulaminu.

QIMAROX zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji o aktualnych lub byłych członkach bądź użytkownikach strony, jeśli zdaniem firmy konto członka jest używane do popełniania czynów zabronionych, wystawiono wezwanie do sądu i/lub jeśli według firmy QIMAROX jest to konieczne i/lub właściwe. W odpowiednim zakresie użytkownik ponosi odpowiedzialność za informacje identyfikujące użytkownika oraz hasło, a także wszystkie działania wykonywane z użyciem identyfikacji członka i hasła.

6. Prawa podmiotów zewnętrznych

Warunki pkt. 3 (Korzystanie ze strony) i 5 (Ochrona cywilno-prawna) są do wykorzystania dla firmy QIMAROX i osób zarządzających, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, licencjobiorców, dostawców oraz zewnętrznych dostawców informacji na stronę. Każda z tych osób lub instytucji ma prawo do dochodzenia i egzekwowania tych warunków bezpośrednio przeciwko użytkownikowi na swoją odpowiedzialność.

7. Specjalne zastrzeżenia dotyczące użytku międzynarodowego

Biorąc pod uwagę globalny charakter Internetu, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów, w tym bez ograniczeń przepisów dotyczących Internetu, danych, poczty elektronicznej lub prywatności. W szczególności użytkownik akceptuje wszystkie stosowane przepisy prawa dotyczące przekazywania danych technicznych eksportowanych z Holandii lub kraju zamieszkania użytkownika.

8. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Współpraca, korespondencja lub działalność biznesowa z podmiotami zewnętrznymi znalezionymi na stronie lub za jej pomocą, w zakresie płatności i dostaw właściwych towarów i usług oraz wszystkie inne przepisy, warunki lub przedstawicielstwa związane z taką współpracą, obowiązują wyłącznie między użytkownikiem a podmiotem zewnętrznym. Użytkownik wyraża zgodę, że QIMAROX nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub inny stan rzeczy dowolnego rodzaju powstały w wyniku takiej współpracy.

9. Linki

Na stronie mogą znajdować się linki prowadzące do stron internetowych lub zasobów nienależących do firmy QIMAROX, a ponadto podmioty zewnętrzne mogą udostępniać takie linki. Ponieważ QIMAROX nie kontroluje takich stron i zasobów, użytkownik potwierdza i wyraża zgodę, że firma QIMAROX nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów oraz nie promuje ani nie odpowiada za treści, reklamy, produkty i inne materiały znajdujące się lub dostępne na takich stronach lub zasobach. Jeśli użytkownik korzysta z linków do innych stron internetowych, opuszcza stronę Qimarox i podlega regulaminom obowiązującym na tych innych stronach internetowych.

Użytkownik ponadto potwierdza i wyraża zgodę, że firma QIMAROX nie ponosi odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, za szkody lub straty spowodowane lub przypuszczalnie spowodowane przez lub w związku z korzystaniem bądź poleganiem na takiej treści, towarach lub usługach dostępnych na lub przez wszystkie takie strony lub zasoby.

10. Sprawy różne

Niniejszy regulamin podlega prawu holenderskiemu oraz jego wykładni. Użytkownik wyraża zgodę, że sprawy lub postępowania sądowe między firmą QIMAROX a użytkownikiem z dowolnego powodu w związku z niniejszym regulaminem bądź zobowiązania stron wynikające z niego, będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd holenderski.

Podstawy powództwa lub roszczenia ze strony użytkownika w odniesieniu do strony należy wnosić w okresie jednego (1) roku od momentu wystąpienia roszczenia lub powództwa lub przedawnienia takiego roszczenia lub powództwa. Brak egzekwowania lub dochodzenia ze strony firmy QIMAROX realizacji warunków niniejszego regulaminu nie może być interpretowany jako odstąpienie od wykonania praw. Sposób wzajemnego postępowania stron i praktyka handlowa nie mają mocy zmian jakichkolwiek warunków niniejszego regulaminu. QIMAROX może przekazać swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu dowolnemu podmiotowi w dowolnym momencie bez powiadamiania.

Niniejszy regulamin stanowi całą umowę między stronami z uwzględnieniem jej treści. Jeśli którakolwiek z części niniejszego regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwy za nieważną lub niewykonalną, nie będzie miało to wpływu na inne warunki niniejszego regulaminu, które w całości pozostaną w mocy i będą skuteczne.

Zastrzega się wszystkie prawa, które nie zostały w jawny sposób przyznane. Niektóre informacje na tej stronie internetowej mogą zawierać prognozy lub inne przewidywania dotyczące zdarzeń w przyszłości lub przyszłej sytuacji finansowej firmy QIMAROX. Informujemy, że stwierdzenia te są tylko prognozami, a rzeczywiste zdarzenia lub wyniki mogą być całkowicie inne.

Nobelstraat 43

3846 CE Harderwijk

T: +31(0) 341 436700

F: +31(0) 341 436701

W: www.qimarox.com

E : info@qimarox.com

Qimarox highlights